मोन्थाइ, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

जोबोद गोसा दुंदोँ
सान्दुंआ।
बिफां सिङाव
थाखोमानानै अख्रां
सानि जोमैखौ
नायहरगासिनो दं आं।

आरो नायहरै नायहरै
आलादिङा मानसि
लांखारजोँ
बिरफागासिनो दं।

आं नुस्लाबै आंनि
आथिँआव आंखौ मासे
एम्बुआ खुलुमगासिनो दं
आखाय फारनैजोँ।

जेसे हागौ आंखौ गारामा
फुवारना फोजागासिनो दं
बियो।

ओजोँ जिबौ बामोना आथिँ
बिजौनिफ्राय जानजिसिम
एम्बुखौ मनखांबाय।

बियो मननो नाजागासिनो
दं लासै लासै बिनि खरखौ
थांखिनानै।

आं सानदोँ---
एम्बु ना जिबौ?
एम्बुखौ ना जिबौखौ?

एम्बुआ थैनो जोबोद
गिदोँ आरो जिबौआ जोबोद
उखैनायजोँ एम्बुखौ
मनदोँ।

आरो आं जोबोद गोदो गोदो
उन्दुनो ओँखारदोँ।
Posted: 2016-06-13 11:13:26 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet